Bạn có biết...?

- Để bảo vệ lợi nhuận của bạn, thông tin tài khoản ngân hàng của bạn phải trùng khớp với họ tên của bạn. Nếu thông tin khác nhau, chúng tôi có quyền từ chối thanh toán.

- Chúng tôi khuyến khích đặt mật khẩu phức tạp bao gồm chữ cái viết hoa và thường, con số và/hoặc các ký tự đặc biệt để tăng mức độ bảo mật cho tài khoản của bạn.