Bạn có biết...?

- Mật khẩu của bạn được mã hoá qua 3 lần và không được lưu trữ cũng như giải mã ngược lại. Do đó, khi quên mật khẩu, vui lòng sử dụng tính năng "Khôi phục mật khẩu" trên website.

- Chúng tôi đề nghị bạn thay đổi mật khẩu thường xuyên hoặc định kỳ 6 tháng một lần để có thể bảo vệ tài khoản của bạn tốt nhất!