Bạn có biết...?

- Để bảo vệ lợi nhuận của bạn, thông tin tài khoản ngân hàng của bạn phải trùng khớp với họ tên của bạn. Nếu thông tin khác nhau, chúng tôi có quyền từ chối thanh toán.