Bạn có biết...?

- Mật khẩu của bạn được mã hoá qua 3 lần và không được lưu trữ cũng như giải mã ngược lại. Do đó, khi quên mật khẩu, vui lòng sử dụng tính năng "Khôi phục mật khẩu" trên website.