bind() và unbind() trong jQuery

1. bind()

Được sử dụng để đính kèm một hoặc nhiều trình xử lý sự kiện cho phần tử được chọn, và chỉ định một hàm cụ thể để thực hiện khi sự kiện xảy ra.

Ví dụ những trường hợp cụ thể:

 $(selector).bind(event, function(){})
$('.btn').bind('click', function(){
  alert('Clicked!');
});
 $(selector).bind(‘event1 event2 …’, function(){})
$('.btn').bind('click dblclick', function(){
  alert('Clicked!');
});
 $(selector).bind({ event1:function(){}, event2:function(){} })
$('.btn').bind({
  click:function(){
	alert('Clicked');
  },
  dblclick:function(){
	alert('Double Clicked');
  }
});
 $(selector).bind(event, data, function(){})
var message = 'Hello World!';
$('.btn').bind('click', {mess: message},function(event){
  alert(event.data.mess + 'Clicked!');
});

2. unbind()

Được sử dụng để bỏ các trình xử lý sự kiện khỏi các phần tử được chọn. Phương thức này có thể xóa các trình xử lý sự kiện đã chọn hoặc dừng các function được chỉ định thực hiện khi sự kiện xảy ra.

Ví dụ những trường hợp cụ thể:

 $(selector).unbind(event)
// Loại bỏ sự kiện click của phần tử có class là 'btn'
$('.btn').unbind('click');
// Loại bỏ "tất cả" các sự kiện của phần tử có class là 'btn'
$('.btn').unbind();
 $(selector).unbind(event, function(){})
$('.btn').unbind('click', function(){
  alert('Sự kiện click đã được bỏ!');
});

 Note

Từ phiên bản jQuery 3.0, phương thức bind() và unbind() không được dùng nữa. Và được thay thế bởi 2 phương thức on() và off().

Chủ đề liên quan
bind() và unbind() trong jQuery

Cùng chuyên mục

Xem nhiều hôm nay