Code Activate Office 2019

Sau đây, tôi xin hướng dẫn activate Office 2019 vĩnh viễn, đã thành công rồi nhé, không sợ virus đính kèm.

Đầu tiên bạn hãy mở CMD (quyền admin

và Enter.
Và máy tính phải kết nối Internet
Sau đó copy hết các dòng dưới đây và past và CMD và Enter:
=================================
1. ProPlus

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
set "cmd=cscript //nologo ospp.vbs"
%cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul 2>&1
%cmd% /dstatus | findstr "Office19ProPlus2019VL"
if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..\root\Licenses16\%x") 
%cmd% /unpkey:8MBCX >nul 2>&1
%cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
%cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act
cls & %cmd% /dstatus
echo.
=================================
2. ProjectPro

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
set "cmd=cscript //nologo ospp.vbs"
%cmd% /inpkey:B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B >nul 2>&1
%cmd% /dstatus | findstr "Office19ProjectPro2019VL"
if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProjectPro2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..\root\Licenses16\%x") 
%cmd% /inpkey:B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B
%cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act
cls & %cmd% /dstatus
echo.
=================================
3. VisioPro

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
set "cmd=cscript //nologo ospp.vbs"
%cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB >nul 2>&1
%cmd% /dstatus | findstr "Office19VisioPro2019VL"
if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\VisioPro2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..\root\Licenses16\%x") 
%cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB
%cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act
cls & %cmd% /dstatus
echo.

Chủ đề liên quan
Code Activate Office 2019

Cùng chuyên mục

Xem nhiều hôm nay