Code Cờ carô viết bằng C++

Mình xin trình bày code C++ về trò chơi caro mà ai cũng biết. ở bàn cờ là ma trận do người dùng nhập vào kích thước nxn nhưng phải lớn hơn 5 vì 5 quân cờ mới tính là chiến thắng.

Người chơi sẽ nhập lần lượt luân phiên các vị trí i,j để đánh quân cờ, người chiến thắng là người có 5 quân cờ giống nhau liên tiếp hàng chéo hoặc ngang, dọc.

Sau đây mình xin show code:

#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#define max 500
//kêu người dùng nhập kích thước bàn cờ và khởi tạo trạng thái bàn cờ ban đầu là 0.
void khoidong(char a[][max],int &m)
{ 
	
	printf("Moi ban nhap kich thuoc dong va cot\n");
	scanf("%d",&m);
	while(m<=5)
	{
		printf("Moi ban lai nhap kich thuoc dong va cot\n");
		scanf("%d",&m);
	}
	for(int i=0; i < m; i++)
		for(int j=0;j < m; j++)
		{
			a[0][j]=j;
			a[i][0]=i;
			if(i!=0||j!=0)
				a[i][j]='.';
				
		}
}
//kiểm tra đã đầy quân cờ trên bàn cờ chưa
int isfull(char a[][max],int m)
{
	int dem=0;
	for(int i=0;i< m;i++)
	{
		for(int j=0;j< m;j++)
			if(i!=0&&j!=0)
				if(a[i][j]=='.')
					dem++;
	}
	if(dem==0)
					return 0;
	return 1;

}
//hàm người chơi nhập quân cờ, và kiểm tra tính hợp lệ khi chọn ô cần đánh
void nhap1(char a[][max],int m,int &i1,int &j1,char s1[])
{	
	printf("\n Moi %s nhap o can danh",s1);
	printf("  nhap dong:");
	scanf("%d",&i1);
	printf("  nhap cot:");
	scanf("%d",&j1);
	if((i1==100&&j1==100)||(i1==0&&j1==0))
		return;
	while(i1<=0||j1<=0||a[i1][j1]=='X'||a[i1][j1]=='O'||i1>=m||j1>=m)
	{
		printf("\n Moi %s nhap lai o can danh",s1);
		scanf("%d",&i1);
		scanf("%d",&j1);
		if((i1==100&&j1==100)||(i1==0&&j1==0))
		return;
	}
		
	a[i1][j1]='O';
	}
void nhap2(char a[][max],int m,int &i2,int &j2,char s2[])
{	
	printf("\n Moi %s nhap o can danh:",s2);
	printf("  nhap dong:");
	scanf("%d",&i2);
	printf("  nhap cot:");
	scanf("%d",&j2);
	if(i2==100&&j2==100)
		return;
while(i2<=0||j2<=0||a[i2][j2]=='O'||a[i2][j2]=='X'||i2>=m||j2>=m)
{
	printf("\n Moi %s lai nhap o can danh",s2);
	scanf("%d",&i2);
	scanf("%d",&j2);
	if(i2==100&&j2==100)
		return;
}
	a[i2][j2]='X';
				
		
}
//kiểm tra có win chưa
void xet_dong(char a[][max],int m,char s1[],char s2[],int &win)
{
	int demo=0,demx=0;
	for(int i=0;i < m;i++)
	{
		demo=0;
		demx=0;
		for(int j=0;j < m;j++)
		{	
		
			if(a[i][j]=='O')
				demo++;
			else
			{	
				if(a[i][j]=='X')
				{
					if(demo>=5&&a[i][j-(demo+1)]!='X')
					demo=5;
					else
						demo=0;
				}
				if(a[i][j]=='.')
					if(demo>=5)
					demo=5;
					else
					demo=0;

			}
				
			if(a[i][j]=='X')
				demx++;
			else
			{	if(a[i][j]=='O')
				{
					if(demx>=5&&a[i][j-(demx+1)]!='O')
						demx=5;
					else
						demx=0;
				}
				if(a[i][j]=='.')
					if(demx>=5)
					demx=5;
					else
					demx=0;
			}
		
		}
		if(demo>=5)
		{
			printf("\nNGUOI CHOI %s DA WIN\n",s1);
			win=1;
		}
		if(demx>=5)
		{
			printf("\nNGUOI CHOI %s DA WIN\n",s2);
			win=1;
		}
	}
}
void xet_cot(char a[][max],int m,char s1[],char s2[],int &win)
{
	int demo=0,demx=0;
	for(int j=0;j< m;j++)
	{
		demo=0;
		demx=0;
		for(int i=0;i< m;i++)
			
		{
			if(a[i][j]=='O')
				demo++;
			else
			{
				if(a[i][j]=='X')
				{
					if(demo>=5&&a[i-(demo+1)][j]!='X')
						demo=5;
					else
						demo=0;
				}
				if(a[i][j]=='.')
					if(demo>=5)
					demo=5;
					else
					demo=0;
			}

			if(a[i][j]=='X')
				demx++;
			else
			{
				if(a[i][j]=='O')
				{
					if(demx>=5&&a[i-demx+1][j]!='O')
						demx=5;
					else
						demx=0;
					
				}
				if(a[i][j]=='.')
					if(demx>=5)
					demx=5;
				else
					demx=0;
			}
		}
		if(demo>=5)
		{
			printf("\nNGUOI CHOI %s DA WIN\n",s1);
			win=1;
		}
		if(demx>=5)
		{
			printf("\nNGUOI CHOI %s DA WIN\n",s2);
			win=1;
		}
	
	}
}
void xet_cheo_tren_chinh(char a[][max],int m,char s1[],char s2[],int &win)
{
	int demo=0,demx=0;
	int i=0,k=0;
	for(int j=1;j< m;j++)
	{
		demo=0;
		demx=0;
		
		k=j;
		i=0;
		while(k< m)
		{
			if(a[i][k]=='O')
				demo++;
			else
			{
				if(a[i][k]=='X')
				{
					if(demo>=5&&a[i-demo+1][k-demo+1]!='X')
						demo=5;
					else
					demo=0;
				}
				if(a[i][k]=='.')
					if(demo>=5)
					demo=5;
					else
					demo=0;
			}
			if(a[i][k]=='X')
					demx++;
				else
				{
					if(a[i][k]=='O')
					{
						if(demx>=5&&a[i-demx+1][k-demx+1]!='O')
							demx=5;
						else
						demx=0;
					}
					if(a[i][k]=='.')
						if(demx>=5)
						demx=5;
					else
					demx=0;
				}
					k++;
					i++;
		}
		
		if(demo>=5)
		{
			printf("\nNGUOI CHOI %s DA WIN\n",s1);
			win=1;
		}
		if(demx>=5)
		{
			printf("\nNGUOI CHOI %s DA WIN\n",s2);
			win=1;
		}
	}
}
void xet_cheo_duoi_phu(char a[][max],int m,char s1[],char s2[],int &win)
{
	int demo=0,demx=0;
	int j=0,k=0;
	for(int i=1;i< m;i++)
	{
		demo=0;
		demx=0;
		
		k=i;
		j=m-1;
		while(k< m)
		{
			
			if(a[k][j]=='O')
			{	demo++;
			
			}
			else
			{
				if(a[k][j]=='X')
				{
					if(demo>=5&&a[k-demo+1][j+demo+1]!='X')
						demo=5;
					else
					demo=0;
				}
				if(a[k][j]=='.')
					if(demo>=5)
					demo=5;
					else
					demo=0;
			}
			if(a[k][j]=='X')
					demx++;
				else
				{
					if(a[k][j]=='O')
					{
						if(demx>=5&&a[k-demx+1][j+demx+1]=='O')
							demx=5;
						else
						demx=0;
					}
					if(a[k][j]=='.')
						if(demx>=5)
							demx=5;
						else
							demx=0;
				}
					k++;
					j--;
				
		}
		
		if(demo>=5)
		{
			printf("\nNGUOI CHOI %s DA WIN\n",s1);
			win=1;
		}
		if(demx>=5)
		{
			printf("\nNGUOI CHOI %s DA WIN\n",s2);
			win=1;
		}
		
	}
}
void xet_cheo_duoi_chinh(char a[][max],int m,char s1[],char s2[],int &win)
{
	int demo=0,demx=0;
	int j=0,k=0;
	for(int i=1;i< m;i++)
	{
		demo=0;
		demx=0;
		
		k=i;
		j=0;
		while(k< m)
		{
			if(a[k][j]=='O')
				demo++;
			else
			{
				if(a[k][j]=='X')
				{	if(demo>=5&&a[k-demo+1][j-demo+1]!='X')
						demo=5;
					else
					demo=0;
				}
				if(a[k][j]=='.')
					if(demo>=5)
					demo=5;
				else
					demo=0;
			}
			if(a[k][j]=='X')
					demx++;
				else
				{
					if(a[k][j]=='O')
						if(demx>=5&&a[k-demx+1][j-demx+1]!='O')
							demx=5;
						else
						demx=0;
					if(a[k][j]=='.')
						if(demx>=5)
							demx=5;
						else
					demx=0;
				}
					k++;
					j++;
		}
		
		if(demo>=5)
		{
			printf("\nNGUOI CHOI %s DA WIN\n",s1);
			win=1;
		}
		if(demx>=5)
		{
			printf("\nNGUOI CHOI %s DA WIN\n",s2);
			win=1;
		}
	}
}
void xet_cheo_tren_phu(char a[][max],int m,char s1[],char s2[],int &win)
{
	int demo=0,demx=0;
	int i=0,k=0;
	for(int j=1;j< m;j++)
	{
		demo=0;
		demx=0;
		
		k=j;
		i=0;
		while(k>0)
		{
			if(a[i][k]=='O')
				demo++;
			else
			{
				if(a[i][k]=='X')
				{
					if(demo>=5&&a[i-demo+1][k+demo+1]!='X')
						demo=5;
					else
					demo=0;
				}
				if(a[i][k]=='.')
					if(demo>=5)
					demo=5;
				else
					demo=0;
			}
			if(a[i][k]=='X')
					demx++;
				else
				{
					if(a[i][k]=='O')
					{
						if(demx>=5&&a[i-demx+1][k+demx+1]!='O')
							demx=5;
						else
						demx=0;
					}
					if(a[i][k]=='.')
						if(demx>=5)
						demx=5;
					else
					demx=0;
				}
					k--;
					i++;
		}
		
		if(demo>=5)
		{
			printf("\nNGUOI CHOI %s DA WIN\n",s1);
			win=1;
		}
		if(demx>=5)
		{
			printf("\nNGUOI CHOI %s DA WIN\n",s2);
			win=1;
		}
	}
}
void xet_chinh(char a[][max],int m,char s1[],char s2[],int &win)
{
	int demo=0,demx=0;
	for(int i=0;i< m;i++)
	{
		if(a[i][i]=='X')
			demx++;
		else
		{
			if(a[i][i]=='O')
			{
				if(demx>=5&&a[i-demx+1][i-demx+1]!='O')
					demx=5;
				else
				demx=0;
			}
			if(a[i][i]=='.')
				if(demx>=5)
				demx=5;
			else
					demx=0;
		}
		if(a[i][i]=='O')
			demo++;
		else
		{
			if(a[i][i]=='X')
			{
				if(demo>=5&&a[i-demo+1][i-demo+1]!='X')
					demo=5;
				else
				demo=0;
			}
			if(a[i][i]=='.')
				if(demo>=5)
				demo=5;
			else
					demo=0;
		}
	}
	if(demo>=5)
	{
		printf("\nNGUOI CHOI %s DA WIN\n",s1);
		win=1;
	}
	if(demx>=5)
	{
		printf("\nNGUOI CHOI %s DA WIN\n",s2);
		win=1;
		}

}
void xet_phu(char a[][max],int m,char s1[],char s2[],int &win)
{
	int demo=0,demx=0;
	for(int i=0;i< m;i++)
	{
		demx=0;
		demo=0;
		for(int j=0;j< m;j++)
		{
			if(i+j==m-1)
			{
				if(a[i][j]=='O')
					demo++;
				else
				{
					if(a[i][j]=='X')
					{
						if(demo>=5&&a[i-demo+1][j+demo+1]!='X')
							demo=5;
						else
						demo=0;
					}
					if(a[i][j]=='.')
					if(demo>=5)
						demo=5;
					else
					demo=0;
				}
					if(a[i][j]=='X')
						demx++;
					else
					{
						if(a[i][j]=='O')
						{
							if(demx>=5&&a[i-demx+1][j+demx+1]!='O')
								demx=5;
							else
						demx=0;
						}
						if(a[i][j]=='.')
							if(demx>=5)
							demx=5;
						else
					demx=0;
					}
			}
		}
		if(demo>=5)
		{
			printf("\nNGUOI CHOI %s DA WIN\n",s1);
			win=1;
		}
		if(demx>=5)
		{
			printf("\nNGUOI CHOI %s DA WIN\n",s2);
			win=1;
		}
	}

}
//xuất ra bàn cờ
void xuat(char a[][max],int m)
{
	
	printf("\nban co la:\n");
	for(int i=0;i< m;i++)
	{
		for(int j=0;j< m;j++)
		{
			if(i==0||j==0)
			printf("%4d",a[i][j]);
			else
				printf("%4c",a[i][j]);
		}
		printf("\n");
		printf("\n");
	}
}
//hàm hướng dẫn người chơi
void huong_dan()
{
	printf("Ban lan luot nhap toa do=(so dong,so cot)\n");
	printf("Ban khong duoc nhap len toa do da nhap,neu ban nhap sai se nhap lai\n");
	printf("Neu ben nao co >=5 quan co cua minh giong nhau lien tiep thi se thang\n ");
	printf("VD:XXXXX->Win\n");
	printf("Neu ban bi doi phuong chan 2 dau khi ben trong co 5 quan co cua minh nhung van chua Thang\n");
	printf("VD:OXXXXXO->NO WIN\n");
	printf("Neu ban bi doi phuong chan 2 dau khi ben trong co 5 quan co cua minh nhung khong sat thi se Thang\n");
	printf("VD OXXXXX O->WIN\n");
	printf("Neu ban muon Thoat, exit= so dong=100 va so cot=100\n");
	printf("toa do chet(100,100)\n");
	printf("Neu muon choi lai thi nhap: dong:0 va cot 0\n");
	printf("(0,0)\n");
	printf("Neu ma tat ca cac o bi danh het ma chua co nguoi thang thi 2 ben se hoa\n");
	printf("thank you! chuc ban choi vui(^_^)\n");
	printf("   2-Bat Dau Choi\n");
	printf("   3-Thoat\n");
	printf("Ban muon chon:");
}

void main()
{
	int k,n,win=0;
	char s1[20],s2[20],kt;
	char a[max][max];
	int m,i1,j1,i2,j2;
	printf("Xin nhap yeu cau\n");
	printf("   1-Huong Dan Choi\n");
	printf("   2-Bat Dau Choi\n");
	printf("   3-Thoat\n");
	printf("Ban muon chon:");
	scanf("%d",&n);
	do{
	switch(n)
	{

	
	case 1:
		huong_dan();
		scanf("%d",&n);
		break;
	case 2:
		printf("\nGAME START\n");
		printf("Nhap ten cua nguoi choi thu 1: ");
		scanf("%s",s1);
		printf("Nhap ten cua nguoi choi thu 2: ");
		scanf("%s",s2);
		khoidong(a,m);
		system("cls");
		xuat(a,m);
		do
		{ 
		
		k=isfull(a,m);
		if(k==1)
		{
			nhap1(a,m,i1,j1,s1);
		}
		system("cls");
		xuat(a,m);
		xet_dong(a,m,s1,s2,win);
		xet_cot(a,m,s1,s2,win);
		xet_cheo_tren_chinh(a,m,s1,s2,win);
		xet_cheo_tren_phu(a,m,s1,s2,win);
		xet_cheo_duoi_phu(a,m,s1,s2,win);
		xet_cheo_duoi_chinh(a,m,s1,s2,win);
		xet_chinh(a,m,s1,s2,win);
		xet_phu(a,m,s1,s2,win);
		if(win==1||k==0||(i1==100&&j1==100)||(i2==100&&j2==100)||(i1==0&&j1==0)||(i2==0&&j2==0))
		{
			printf("ban co muon choi lai khong? Y/N \n");
			scanf("%s",&kt);
			if((i1==0&&j1==0)||(i2==0&&j2==0)||kt=='Y'||kt=='y'||k==0)
			{
				if(k==0)
				printf("%s HOA %s\n",s1,s2);
				win=0;
				break;
			}
			
				
			else
			{
			
		
			return;
			}
		}
		 k=isfull(a,m);
		if(k==1)
		{
			nhap2(a,m,i2,j2,s2);
			
		}
		system("cls");
		xuat(a,m);
		xet_dong(a,m,s1,s2,win);
		xet_cot(a,m,s1,s2,win);
		xet_cheo_tren_chinh(a,m,s1,s2,win);
		xet_cheo_tren_phu(a,m,s1,s2,win);
		xet_cheo_duoi_phu(a,m,s1,s2,win);
		xet_cheo_duoi_chinh(a,m,s1,s2,win);
		xet_chinh(a,m,s1,s2,win);
		xet_phu(a,m,s1,s2,win);
		if(win==1||k==0||(i1==100&&j1==100)||(i2==100&&j2==100)||(i1==0&&j1==0)||(i2==0&&j2==0))
		{
			printf("ban co muon choi lai khong? Y/n \n");
			scanf("%s",&kt);
			if((i1==0&&j1==0)||(i2==0&&j2==0)||kt=='Y'||kt=='y'||k==0)
			{
				if(k==0)
				printf("%s HOA %s\n",s1,s2);
				win=0;
				break;
			}
			
			else
			{
				
				return;
			}
		}
		
		}
		while(k==1&&win==0);
		break;
	case 3:
		break;
	default:
			printf("Ban da chon sai\n Moi ban nhap lai:");
			scanf("%d",&n);
	}
	}while(n!=3);
	
}
Chủ đề liên quan
Code Cờ carô viết bằng C++

Cùng chuyên mục

Xem nhiều hôm nay