Trí tuệ nhân tạo

 Thuật toán tìm kiếm chi phí đồng nhất (Uniform Cost Search – UCS) Thuật toán tìm kiếm chi phí đồng nhất (Uniform Cost Search – UCS) 2019-05-03 755

Hàng đợi ưu tiên PQ là cấu trúc dữ liệu lưu trữ các phần tử cùng với độ ưu tiên của nó và khi lấy phần tử ra khỏi hàng…