[PHP Tutorial] Bài 3 - Hằng số (Constants)

Constants (Hằng số)

Hằng số tương tự như các biến (variable), ngoại trừ việc chúng không thể thay đổi hoặc xoá bỏ sau khi đã được khai báo. Tên của hằng số bắt đầu bằng một ký tự alphabet từ a-z hoặc dấu _. Để khai báo một hằng số, ta dùng hàm define()

Cấu trúc: define(name, value, case-insensitive)

Giải thích:

  • name: Tên của hằng số
  • value: Giá trị của hằng số
  • case-insensitive: chỉ định tên của hằng số này có phân biệt chữ hoa và chữ thường hay không. Mặc định là false (không phân biệt chữ hoa và thường)

Dưới đây là 2 ví dụ về việc có phân biệt chữ hoa và chữ thường:

Chữ viết hoa:

<?php
define("TVHD", "Thư Viện Hướng Dẫn!");
echo TVHD; 	// chữ cần phải viết hoa

// Outputs "Thư Viện Hướng Dẫn!"

Chữ viết thường:

<?php
define("TVHD", "Thư Viện Hướng Dẫn!", true);
echo tvhd;	// chữ thường

// Outputs "Thư Viện Hướng Dẫn!"

Lưu ý: Hằng số khi khai báo không cần sử dụng dấu $ ở phía trước tên hằng số.

Chủ đề liên quan
Chuyên đề: PHP Cơ Bản
Bài trước Bài tiếp theo
Lưu ý: Hệ thống bài học theo Chuyên Đề đang được thử nghiệm.
[PHP Tutorial] Bài 3 - Hằng số (Constants)

Danh sách bài học

Cùng chuyên mục

Xem nhiều hôm nay