Thuật toán sắp xếp: SELECTION SORT

Ý tưởng

Xét một dãy gồm N phần tử.

Chọn phần tử nhỏ nhất x trong N phần tử ban đầu, đảo vị trí của x với phần tử đầu dãy để đưa x về đầu dãy.

Ta không quan tâm đến phần tử đầu dãy nữa, xem dãy bây giờ chỉ còn N-1 phần tử, bắt đầu từ vị trí thứ 2.

Lặp lại xử lí trên cho đến khi dãy hiện hành chỉ còn một phần tử.

 

Giải thuật

            Bước 1i = 1

            Bước 2:  Tìm phần tử a[min] nhỏ nhất trong dãy a[i..N].

            Bước 3:  Hoán vị a[min] và a[i]

            Bước 4:  Nếu iN – 1 thì i = i + 1. Lặp lại Bước 2

                            Ngược lại: Dừng.              //  N-1 phần tử đã nằm đúng vị trí.

 

Chủ đề liên quan
Thuật toán sắp xếp: SELECTION SORT

Cùng chuyên mục

Xem nhiều hôm nay