Vẽ đường tròn, elip C++ có tô màu

Sau đây xin hướng dẫn vẽ đường tròn, elip có tô màu bằng ví dụ codde C++. còn bài hướng dẫn vẽ đường tròn, elip đã hướng dẫn ở bài trước.

#include "stdafx.h"
#include "glut.h"
#include 
#include 
#define RED 1
#define GREEN 2
#define BLUE 3
#define WHITE 4
#define Circle 5
#define Elip 6
#define Lines 7
#define To 8
float red=1.0, blue=1.0, green=1.0;
int screenWidth=640;//kich thuoc chieu rong man hinh
int screenHeight=640;//kich thuoc chieu cao man hinh
typedef struct
{ 
	GLint x1,y1;
	GLint x2,y2;
	float red;
	float blue;
	float green;
} GLintPoint;//tao cau truc du lieu luu 2 toa do
#define NUM 100// khai bao kich thuoc mang
GLintPoint list[NUM];//mang chua toa do cua hinh elip
GLintPoint list1[NUM];//mang chua toa do cua hinh tron
GLintPoint listdt[NUM];
int last=-1;//trang thai ban dau cua mang elip =-1
int last1=-1;//tuong tu hinh tron
int lastdt=-1;
int xt1,xt2,yt1,yt2;//khai bao toa do lay tu chuot de ve elip
int xt1c,xt2c,yt1c,yt2c;//tuong tu hinh tron
int xtdt1,xtdt2,ytdt1,ytdt2;
int xto,yto;
//ham hoan vi de chuyen doi toa do
void BRE(int,int,int,int,float,float,float);
float red1,green1,blue1;
GLintPoint a[NUM];
int dem=-1;
void hoanvi(int &x,int &y)
{
	int tam;
	tam=x;
	x=y;
	y=tam;
}
//tao man hinh nen
void DinhDangNen(GLsizei w,GLsizei h)
{  
  glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0); //Set mau nen la den
 // glPointSize(1.0); // Kich thuoc 1 diem

 // glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  //glLoadIdentity();
  //gluOrtho2D(0.0,screenWidth, 0.0, screenHeight);//tao kich thuoc man hinh hien thi
	
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
	
}
//ve doi xung 8 dinh
void put8pixel(int xc,int yc,int x,int y)
 {
		
    glBegin(GL_POINTS);
      glVertex2i(xc+x,yc+y);
      glVertex2i(xc-x,yc+y);
      glVertex2i(xc+x,yc-y);
      glVertex2i(xc-x,yc-y);
      glVertex2i(xc+y,yc+x);
      glVertex2i(xc-y,yc+x);
      glVertex2i(xc+y,yc-x);
      glVertex2i(xc-y,yc-x);
      
    glEnd();
		
  }
void to_c(int x1,int y1,int x2,int y2,float r,float g,float b)
{
	
		int xc,yc;
		xc=(x1+x2)/2;//tinh tam x duong tron
		yc=(y1+y2)/2;//tinh tam y duong tron
		float r1=(x1+x2)/2-x1;//tinh ban kinh
		for(int i=x1;ifor(int j=y1-r1;jfloat d=sqrt(float(xc-i)*(xc-i)+(yc-j)*(yc-j));
					if(d<=r1)
					glBegin(GL_POINTS);
					glColor3f(r,g,b);
					glVertex2i(i,j);
		     
				 glEnd();
			}
		

	
	}
//ve hinh tron thuat toan midpoint,toa do chuot dau tien,toa do chuot thu 2
void c_mid(int xc1,int yc1,int xc2,int yc2,float red,float blue,float green)
 {
		glColor3f(red,green,blue);

		//hoan vi toa do
		if(xc1>xc2)
		{
				hoanvi(xc1,xc2);
			if(yc1>yc2)
	 			hoanvi(yc1,yc2);
		}
		if(xc1if(yc1>yc2)
				hoanvi(yc1,yc2);
		//to_c(xc1,yc1,xc2,yc2,red,green,blue);
		int xc,yc;
		xc=(xc1+xc2)/2;//tinh tam x duong tron
		yc=(yc1+yc2)/2;//tinh tam y duong tron
		int r=(xc1+xc2)/2-xc1;//tinh ban kinh
	
		
		int x=0;
    int y=r;
    int p=(1-r);
    while(x<=y)
    {
      put8pixel(xc,yc,x,y);
			
      x++;
      if(p<0)
        p+=((2*x)+3);
      else
      {
        y--;
        p+=((2*(x-y))+5);
      }
    }
		
 }
//ve 1 diem
void Setpixel(int x,int y)
{
	
	glBegin(GL_POINTS);
	glVertex2i(x,y);
	glEnd();
}
//lay doi xung 4 dinh
void Set4pixel(int xc,int yc,int x,int y)
{
	Setpixel(xc+x,yc+y);
	Setpixel(xc+x,yc-y);
	Setpixel(xc-x,yc+y);
	Setpixel(xc-x,yc-y);
}


 struct Color
{	
	float red;
	float green;
	float blue;
} ;
struct toado
 {
	 int x;
	 int y;
 };

bool IsEmpty(int t)
{
	if(t==0)
		return true;
	return false;
}

bool IsFull(int t)
{
	if(t==65000)
		return true;
	return false;
}

void Push(int x,int y,toado S[],int &t)
{
	
	if(IsFull(t)==true)
		return;
	t++;
	S[t].x=x;
	S[t].y=y;
	//printf("t=%d x=%d y=%d\n",t,x,y);
	return;
	
}

toado Pop(toado S[],int &t)
{
	toado x;
	x.x = -1;
	x.y = -1;
	if(t>0)
	{
		
		x.x=S[t].x;
		x.y=S[t].y;
		t--;
		//printf("pop:t=%d x=%d y=%d\n",t,x.x,x.y);
	}
	
	return x;
}
bool Iscolor(float *pixel,Color &bgcolor)
{
	if((pixel[0]==bgcolor.red)&&(pixel[1]==bgcolor.green)&&(pixel[2]==bgcolor.blue))
		return true;
	return false;
}
void Fill(int sx,int sy,Color &fill)
 {
	 
	 toado S[65000];
		int t=0;
		Push(sx,sy,S,t);
		
		//printf("fill SX=%d Sy=%d\n",sx,sy);
		toado d;
		  d.x=sx;
		  d.y=sy;
	  float *p=new float[screenWidth*screenHeight*3];
	  glReadPixels(0,0,screenWidth,screenHeight,GL_RGB,GL_FLOAT,p);
		float *pixel=&p[(d.y*screenWidth+d.x)*3];
	  Color bgcolor;
	  bgcolor.red=pixel[0];
	  bgcolor.green=pixel[1];
	  bgcolor.blue=pixel[2];
	  while(!IsEmpty(t))
	  {
		  printf("t=%d %d %d\n",t,d.x,d.y);
			d=Pop(S,t);
			if(d.x == -1 && d.y == -1)
				break;
			if(d.x>screenWidth||d.y>screenHeight||d.x<0||d.y<0)
				continue;
			
			pixel=&p[(d.y*screenWidth+d.x)*3];
			if(Iscolor(pixel,bgcolor)==true&&Iscolor(pixel,fill)==false)
			{
				pixel[0]=fill.red;
				pixel[1]=fill.green;
				pixel[2]=fill.blue;
				
				
				toado d1;
				d1.x=d.x-1;
				d1.y=d.y;
				Push(d1.x,d1.y,S,t);
				
				toado d2;
				d2.x=d.x;
				d2.y=d.y+1;
				Push(d2.x,d2.y,S,t);

				toado d3;
				d3.x=d.x+1;
				d3.y=d.y;
				Push(d3.x,d3.y,S,t);

				toado d4;
				d4.x=d.x;
				d4.y=d.y-1;
				Push(d4.x,d4.y,S,t);
				
			}	
	  }
	  printf("Chay xong roi.");
	  glDrawPixels(screenWidth,screenHeight,GL_RGB,GL_FLOAT,p);
	 
	  delete []p;


}
void E_mid(int xc1,int yc1,int xc2,int yc2,float red,float blue,float green)
{
	//can hoan vi toa do de luon luon x2>x1,y2>y1
	glColor3f(red,green,blue);
	
	if(xc1>xc2)
	{
		hoanvi(xc1,xc2);
		if(yc1>yc2)
	 		hoanvi(yc1,yc2);
		
	}
	if(xc1if(yc1>yc2)
			hoanvi(yc1,yc2);
			
	
	
	int xc,yc;
	xc=(xc1+xc2)/2;//tinh tam x elip
	yc=(yc1+yc2)/2;//tinh tam y elip
	int a,b;
	
	a=(xc1+xc2)/2-xc1;//tinh a
	b=(yc1+yc2)/2-yc1;//tinh b
	// BoundaryFillEnhanced( xc,yc,255, 0);
	int x,y;
	long p;
	long a2 = (long)a*a;
	long b2 = (long)b*b;
	long four_a2 = 4*a2;
	long four_b2 = 4*b2;
	
	x = 0;
	y = b;
	p = a2 - four_a2*b + four_b2;
	Set4pixel(xc,yc,x,y);
	while(a2*y>b2*x)
	{
		if(p>=0)
		{
			p+=four_b2*(2*x+3) - four_a2*(2*y-2);
			y--;
		}
		else
			p+=four_b2*(2*x+3);
		x++;
		Set4pixel(xc,yc,x,y);

	}
	
	x = a;
	y = 0;
	p = b2 - four_b2*a + four_a2;
	Set4pixel(xc,yc,x,y);
	while (b2*x>a2*y)
	{
		if(p>=0)
		{
			p+=four_a2*(2*y+3)-four_b2*(2*x-2);
			x--;
		}
		else
			p+=four_a2*(2*y+3);
		y++;
		Set4pixel(xc,yc,x,y);
	}
	

}
//xuat mang elip ra man hinh
void output()
{
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
	for(int i=0 ;i <=last;i++)
	{
		
		E_mid(list[i].x1,list[i].y1,list[i].x2,list[i].y2,list[i].red,list[i].blue,list[i].green);//xuat mang elip da dc ve
	}
	
		E_mid(xt1,yt1,xt2,yt2,red,blue,green);//xuat elip tam thoi
	for(int i=0;i <=last1;i++)
	{
		c_mid(list1[i].x1,list1[i].y1,list1[i].x2,list1[i].y2,list1[i].red,list1[i].blue,list1[i].green);//xuat mang hinh tron da dc ve
		
	}
	
		for(int i=0;i <=lastdt;i++)
	{
		BRE(listdt[i].x1,listdt[i].y1,listdt[i].x2,listdt[i].y2,listdt[i].red,listdt[i].blue,listdt[i].green);
	}
		
		
	glEnd();
	glutSwapBuffers();
}
//lay toa do chuot cua elip
void xulychuot(int button,int status,int x,int y)
{
	if(button==0&&status==0)
	{
		xt1=x;//lay toa do x dau tien
		yt1=screenHeight-y;//lay toa do y dau tien chuyen ve toa do binh thuong
	}
	//lay toa do sau cung,nhap vao mang va xuat ra
	if(button==0&&status==1)
	{
		xt2=x;
		yt2=screenHeight-y;
		last++;
		list[last].x1=xt1;
		list[last].y1=yt1;
		list[last].x2=xt2;
		list[last].y2=yt2;
		list[last].blue=blue;
		list[last].green=green;
		list[last].red=red;
		output();
	}

}
//ham keo re chuotcua elip
void chuotdichuyen(int x,int y)
{
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
	xt2 = x;
	yt2 = screenHeight-y;
	output();
}
//xuat mang duong tron,hinh elip
void output1()
{
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
	for(int i=0;i <=last1;i++)
	{
		c_mid(list1[i].x1,list1[i].y1,list1[i].x2,list1[i].y2,list1[i].red,list1[i].blue,list1[i].green);
		
	}
		c_mid(xt1c,yt1c,xt2c,yt2c,red,blue,green);
	for(int i=0;i <=last;i++)
	{
		
		E_mid(list[i].x1,list[i].y1,list[i].x2,list[i].y2,list[i].red,list[i].blue,list[i].green);
	}
		
		
		for(int i=0;i <=lastdt;i++)
	{
		BRE(listdt[i].x1,listdt[i].y1,listdt[i].x2,listdt[i].y2,listdt[i].red,listdt[i].blue,listdt[i].green);
	}
	

		
	glEnd();
	glutSwapBuffers();
}
//xac dinh toa do chuot cua duongtron,tuong tu cua elip
void xulychuot1(int button,int status,int x,int y)
{
	if(button==0&&status==0)
	{
		xt1c=x;
		yt1c=screenHeight-y;
	}
	if(button==0&&status==1)
	{
		xt2c=x;
		yt2c=screenHeight-y;
		last1++;
		list1[last1].x1=xt1c;
		list1[last1].y1=yt1c;
		list1[last1].x2=xt2c;
		list1[last1].y2=yt2c;
		list1[last1].red=red;
		list1[last1].blue=blue;
		list1[last1].green=green;
		output1();
	}

}
//keo re chuot duong tron
void chuotdichuyen1(int x,int y)
{
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
	xt2c = x;
	yt2c = screenHeight-y;
	output1();
}
void BRE(int x1,int y1,int x2,int y2,float red,float blue,float green)
{
	int x,y,dx,dy,p;
	if(x1>x2)
	{
		hoanvi(x1,x2);
	 	hoanvi(y1,y2);
	}
	glColor3f(red,green,blue);
		 glBegin(GL_POINTS);
			glVertex2i(x1,y1); 
	dx=abs(x2-x1);
	dy=abs(y2-y1);
	x=x1;
	y=y1;
	long const1y=2*dy;
	long const1x=2*dx;
	long const2y=2*(dy-dx);
	long const2x=2*(dx-dy);
	if(dx>dy)
	{
		p=2*dy-dx;
		glVertex2i(x,y); 
		while(x<=x2)
		{
			
			if(p<0)
				p+=const1y;
			else
			{   
				if(y1else
				{
					
					p+=const2y;
					y--;
				}
			}
			x++;
			glVertex2i(x,y); 
		}
	}
	else
	{
		p=2*dx-dy;
		glVertex2i(x,y); 
		if(y1while(y<=y2)
			{
				
				if(p<0)
					p+=const1x;
				else
				{
					
					p+=const2x;
					x++;
				}
				y++;
				glVertex2i(x,y); 
			}
		}
		else
		{
			while(y>=y2)
			{
				
				if(p<0)
					p+=const1x;
				else
				{
					
					p+=const2x;
					x++;
				}
				y--;
				glVertex2i(x,y); 
			}
		}
	}
}

void outputdt()
{
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
	for(int i=0;i <=lastdt;i++)
	{
		BRE(listdt[i].x1,listdt[i].y1,listdt[i].x2,listdt[i].y2,listdt[i].red,listdt[i].blue,listdt[i].green);
	}
		BRE(xtdt1,ytdt1,xtdt2,ytdt2,red,blue,green);
		glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
		for(int i=0 ;i <=last;i++)
	{
		
		E_mid(list[i].x1,list[i].y1,list[i].x2,list[i].y2,list[i].red,list[i].blue,list[i].green);//xuat mang elip da dc ve
	}
		
		
	for(int i=0;i <=last1;i++)
	{
		c_mid(list1[i].x1,list1[i].y1,list1[i].x2,list1[i].y2,list1[i].red,list1[i].blue,list1[i].green);//xuat mang hinh tron da dc ve
		
	}

	glEnd();
	glutSwapBuffers();
}
void xulychuotdt(int button,int status,int x,int y)
{
	if(button==0&&status==0)
	{
		xtdt1=x;
		ytdt1=screenHeight-y;
		

	}
	if(button==0&&status==1)
	{
		xtdt2=x;
		ytdt2=screenHeight-y;

		lastdt++;
		listdt[lastdt].x1=xtdt1;
		listdt[lastdt].y1=ytdt1;
		listdt[lastdt].x2=xtdt2;
		listdt[lastdt].y2=ytdt2;
		listdt[lastdt].red=red;
		listdt[lastdt].blue=blue;
		listdt[lastdt].green=green;
		outputdt();
	}

}
void xulychuotto(int button,int status,int x,int y)
{
	if(button==0&&status==0)
	{
		Color F;
		F.red=red;
		F.green=green;
		F.blue=blue;
		Fill(x,screenHeight-y,F);
		glutSwapBuffers();

	}
}
void chuotdichuyento(int x,int y)
{
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
	Color F;
		F.red=red;
		F.green=green;
		F.blue=blue;
		Fill(x,screenHeight-y,F);
		glutSwapBuffers();

	
}
void chuotdichuyendt(int x,int y)
{
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
	xtdt2 = x;
	ytdt2 = screenHeight-y;
	outputdt();
}
// xu ly phim e ve elip,c ve duong tron, d ve duong thang
void xulyphim(unsigned char key,int x,int y)
{
	
	
	switch(key)
	{
		case 'e':
			glutMouseFunc(xulychuot);
			glutMotionFunc(chuotdichuyen);
			glutDisplayFunc(output);
		
				break;
		case 'c':
			glutMouseFunc(xulychuot1);
			glutMotionFunc(chuotdichuyen1);
			glutDisplayFunc(output1);
				
			break;
		case 'd':
		glutMouseFunc(xulychuotdt);
			glutMotionFunc(chuotdichuyendt);
			glutDisplayFunc(outputdt);
			break;
			
	}
}
void processMenuEvents(int option) 
{

	switch (option)
	{
		case RED : red = 1.0; green = 0.0; blue = 0.0; break;
		case GREEN : red = 0.0; green = 1.0; blue = 0.0; break;
		case BLUE : red = 0.0; green = 0.0; blue = 1.0; break;
		case WHITE : red = 1.0; green = 1.0; blue = 1.0; break;
		case Circle:
			glutMouseFunc(xulychuot1);
			glutMotionFunc(chuotdichuyen1);
			glutDisplayFunc(output1);
		
				break;
		case Elip :
			glutMouseFunc(xulychuot);
			glutMotionFunc(chuotdichuyen);
			glutDisplayFunc(output);
		
				break;
		case Lines :
			glutMouseFunc(xulychuotdt);
			glutMotionFunc(chuotdichuyendt);
			glutDisplayFunc(outputdt);
		
				break;
		case To:
				glutMouseFunc(xulychuotto);
				glutMotionFunc(chuotdichuyento);
				break;
		

	}
}
//khi nhap chuot phai tao ra menu chon mau
void createGLUTMenus()
{

	int submenu;
	submenu = glutCreateMenu(processMenuEvents);
	glutAddMenuEntry("Red",RED);
	glutAddMenuEntry("Blue",BLUE);
	glutAddMenuEntry("Green",GREEN);
	glutAddMenuEntry("White",WHITE);
	glutAddMenuEntry("Circle",Circle);
	glutAddMenuEntry("Elip",Elip);
	glutAddMenuEntry("Lines",Lines);
	glutAddMenuEntry("Tô Màu",To);
	glutAttachMenu(GLUT_RIGHT_BUTTON);
}
void Setup()
{
	glViewport(0,0,screenWidth,screenHeight);
	glMatrixMode(GL_PROJECTION);
	glLoadIdentity();
	glOrtho(0,screenWidth,0,screenHeight,1,-1);
}
int _tmain(int argc, char* argv[])
{
	glutInit(&argc,argv);
	glutInitDisplayMode(GLUT_RGB|GLUT_DOUBLE);
	glutInitWindowSize(screenWidth,screenHeight);
	glutCreateWindow("Vẽ và Tô");
	Setup();
	createGLUTMenus();
	glutDisplayFunc(output);
	glutReshapeFunc(DinhDangNen);
	glutKeyboardFunc(xulyphim);
	
	glutMainLoop();
	return 0;
}


Chủ đề liên quan
Vẽ đường tròn, elip C++ có tô màu

Cùng chuyên mục

Xem nhiều hôm nay